Vés al contingut

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identificació: Mega Savi, S.L.

CIF: B06978639

Contacte: hola@megasavi.com

Mega Savi, S.L. tractarà les dades personals que ens faciliti com a usuari identificat de la present web, www.kukismusic.com.

Informació personal dels usuaris identificats

Com tractarem les dades que vostè ens faciliti?

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, l’informem que les dades de caràcter personal que vostè ens proporcioni (en endavant, les dades) seran objecte de tractament per part de Mega Savi, SL (en endavant, MS). Vostè declara que la informació  i les dades que ens ha facilitat són exactes i veraces, reservant-se MS, el dret d’excloure dels serveis a aquells interessats que hagin facilitat dades falses, sense perjudici de que es puguin iniciar accions legals. Vostè serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que això pugui causar a  MS o a tercers. 

Tots els camps que apareixen en els formularis de MS hauran d’omplir-se de forma obligatòria, excepte que en el propi formulari s’indiqui expressament l’existència de camps  que es poden omplir voluntàriament, de forma que l’omissió d’algun d’ells podrà comportar la impossibilitat que puguem atendre les seves sol·licituds. 

Les dades personals seran tractades amb el grau de protecció legalment exigit per evitar que es produeixi qualsevol pèrdua, alteració, tractament o accés no autoritzat. 

Si per mitjà d’algun formulari ens facilita dades de caràcter personal d’altres persones, l’advertim que haurà de fer-ho amb el seu consentiment i haurà d’haver-les informat, amb caràcter previ, dels extrems continguts en aquesta Política de Privacitat.

Així mateix, MS, es compromet a facilitar a qualsevol tercer les dades dels quals ens faciliti, la informació que sigui necessària i pertinent, de conformitat amb el que disposa l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades, i el que disposa la normativa nacional de protecció de dades. Si tenen alguna consulta relativa a protecció de dades poden dirigir-se a l’adreça de correu electrònic hola@megasavi.com.

Quines dades recollirà l’Empresa?

L’Empresa recollirà les següents dades personals:

Clients – Escola: són institucions educatives. Adreça, CIF, correu electrònic i telèfon, i noms, cognoms i DNI, telèfon, correu electrònic de contacte dels responsables, número d’alumnes, línies i cursos, característiques del centre, número de compte. Els representants legals hauran de garantir que la informació aportada és correcta.

Usuaris mestres: nom, cognom, curs on fa docència, correu electrònic. Les dades seran facilitades per l’Escola. 

Usuaris alumnes-famílies: nom de l’alumne-família, curs i correu electrònic designat per pares o tutors legals. Aquestes dades seran facilitades i autoritzades pels tutors legals de l’alumnat. 

També s’obtindran dades automàtiques generades de l’ús que el propi usuari realitzi de la plataforma, com la utilització de la web, la reproducció de cançons i continguts, l’ús personalitzat en preferides, llistes i carpetes i la compartició amb les famílies. Es podrà recopilar informació del comportament dels usuaris, contingut a què accedeix, guarda i comparteix, amb l’objectiu de conèixer l’ús, preferències i interessos el mateix, i així personalitzar i adequar al màxim l’experiència d’usuari a les seves necessitats. El tractament de la informació obtinguda es realitzarà de forma automatitzada, semiautomatitzada i manual, segons els casos, i sempre vetllant per un correcte i proporcionat ús de les dades. Es realitzaran informes i estadístiques d’ús per millorar els continguts i serveis que ofereix KM als seus usuaris i adaptar-los a les tendències d’ús i interessos dels mateixos. Aquesta informació serà utilitzada únicament per MS i per usos legalment establerts. En cap cas es comercialitzarà a tercers. 

Amb quina finalitat i legitimació tractem les seves dades personals?

Amb caràcter general, les seves dades són tractades per MS, en compliment de les següents finalitats:

  1. Relació d’aquest contracte, incloent aquest tractament el desenvolupament de qualsevol operació necessària pel manteniment de la mateixa.
  2. Funcionalitat i servei: Les dades es tractaran per millorar les propostes als usuaris, el coneixement del recursos, continguts i funcionalitats,  i la interrelació entre usuaris mestres i usuaris famílies. Les dades es tractaran per promoure l’aprenentatge dels infants i poder-ne fer avaluació i seguiment. També  s’utilitzaran per fer un control del bon ús i compliment del contracte i de les Clàusules Generals que el regulen.
  3. Organització de serveis: MS podrà realitzar sorteigs, concursos o esdeveniments promocionals. En aquest cas, l’Escola o l’usuari que vulgui participar es donarà d’alta voluntàriament mitjançant la inscripció al corresponent formulari que MS disposi a tal efecte. MS tractarà les dades obtingudes a través dels formularis de participació en aquests serveis i esdeveniments, amb la finalitat de poder gestionar la seva participació.
  4. Gestió de peticions o sol·licituds: Amb la finalitat que MS pugui gestionar aquelles peticions i sol·licituds que vostè ens faci arribar tractarà la informació que ens faciliti. Aquesta informació permetrà a MS poder donar-li una resposta a les mateixes i posar a la seva disposició solucions que s’adeqüin a les seves necessitats. MS  es compromet a tractar les dades obtingudes i facilitades per vostè mentre aquestes resultin necessàries per a la finalitat descrita.
  5. Enviament de butlletins, comunicacions promocionals i Newsletters sobre els productes de MS, informació relacionada amb els seus productes i de tercers col·laboradors. MS  enviarà butlletins i comunicacions promocionals sobre els seus productes, així com de productes de tercers col·laboradors de MS, sempre i quan vostè hagi consentit aquest tractament. Sempre que aquest tractament es dugui a terme per mitjans electrònics i es refereixi a productes i serveis oferts per MS, estarà legitimat en la satisfacció d’interessos legítims de MS, en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, així com el Reglament Europeu de Comunicacions Comercials Electròniques. En tot moment podrà oposar-se a aquest tractament fent-nos constar aquesta circumstància a la direcció de correu electrònic: hola@megasavi.com.
  6. Realització d’enquestes a clients, usuaris o potencials clients: Amb la finalitat de poder verificar la qualitat de les comunicacions, els procediments de MS, el tracte al client, i  la idoneïtat del producte i del servei que posem a la seva disposició, i les avaluacions del projecte pilot MS, podrà realitzar enquestes de satisfacció i d’informació. Aquest tractament es basa en l’interès legítim de MS. Amb la finalitat de poder millorar els nostres procediments i producte, ens podrem dirigir a vostès per conèixer el seu nivell de satisfacció sobre els mateixos, i així poder millorar aquelles qüestions que ho requereixin per major satisfacció. Vostè sempre podrà oposar-se a rebre qualsevol comunicació d’aquest tipus contactant amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic que hem posat a la seva disposició.
  7. Comunicació de les seves dades personals a terceres entitats amb les que MS manté una relació contractual. MS podrà, en determinades ocasions, comunicar les seves dades personals a terceres entitats amb les que MS té una relació contractual pel desenvolupament d’accions comercials per part d’aquestes (a través de correu, mailing, fax, SMS, correu electrònic, o qualsevol mitjà telemàtic) siguin de caràcter general o adaptades a les seves característiques personals, sempre i quan vostè hagi prestat el seu consentiment. També podrà comunicar les seves dades a tercers amb les que MS té una relació contractual per tal de garantir la prestació i la funcionalitat del servei. Així mateix, l’informem que podrà oposar-se i/o retirar el seu consentiment en tot moment a aquest tractament.
  8. Celebració de webinars, o activitats de formació promogudes per MS. Es facilitaran els detalls del seu accés a les persones que ho sol·licitin i es podran oferir descomptes de llançament a les mateixes.
  9. Promoció d’ús de la plataforma Kukis Music establint sistemes de gamificació i premiant la utilització individual i social de la mateixa.
  10. Proposta de continguts personalitzats per promoure el coneixement i adequació als interessos de l’usuari.

Qui rebrà les seves dades?

MS comunicarà les seves dades personals a:

1.- En el cas de comptar amb el seu consentiment MS comunicarà les seves dades a entitats terceres amb les que manté una relació contractual. La relació de les entitats cessionàries pot ser consultada per vostè sempre que ens ho sol·liciti dirigint-se a nosaltres a través de la direcció de contacte informada en aquesta política de privacitat.

Entitats cessionàries:

Webempresa Europa, SL: per l’allotjament de KM. Els seus servidors estan allotjats a Espanya. Per obtenir més informació sobre els serveis de Webempresa i privacitat. https://www.webempresa.com/aviso-legal.html

Google LLC (Google Analytics): amb la finalitat d’utilitzar Google Analytics que proporciona serveis d’anàlisi per conèixer el trànsit dels usuaris que visiten KM. Per obtenir més informació sobre la seva política de privacitat https://policies.google.com/privacy?hl=es

Google Drive- Per emmagatzematge de dades: Per obtenir més informació sobre la política de privacitat https://policies.google.com/privacy?hl=es

Microsoft: Per emmagatzematge de dades: Per obtenir més informació sobre la política de privacitat https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Apple: Per emmagatzematge de dades. Per obtenir més informació sobre la política de privacitat: https://www.apple.com/legal/privacy/es/ 

DigitalOcean: per reproduir els àudios de KM. Per obtenir més informació sobre la política de privacitat. https://www.digitalocean.com/legal/privacy-policy 

Vimeo, Inc (Vimeo): amb la finalitat de reproduir els vídeos en el nostre Lloc Web. Vimeo serà responsable de les dades personals recollides després de la instal·lació de les seves cookies. Per obtenir més informació sobre Vimeo http://vimeo.com/privacy.

En cas que MS sigui objecte d’una operació de modificació estructural de societats o l’aportació o transmissió del negoci o d’una branca de l’activitat empresarial, les dades personals dels Usuaris podran ser facilitades a assessors, consultors i altres professionals involucrats que participin en el procés de due diligence i de transmissió/reorganització, sempre que el citat tractament sigui indispensable per l’operació mercantil. Tal com s’indica a l’article 21 LOPDGDD, si l’operació no es completés, les dades hauran de ser immediatament eliminades per l’entitat receptora.

2.- Organismes Públics, Jutges i Tribunals i, en general, Autoritat competents, quan MS tingui l’obligació legal de facilitar-los.

3.- MS compta amb la col·laboració d’alguns tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les seves dades personals i que tracten les referides dades en nom i per compte de l’entitat com a conseqüència de la seva prestació de serveis. MS segueix uns criteris estrictes de selecció de proveïdors de serveis amb la finalitat de donar compliment a les seves obligacions en matèria de protecció de dades i es compromet a subscriure amb ells el corresponent contracte de tractament de dades mitjançant el que se’ls imposarà, entre altres, les següents obligacions: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades personals per les finalitats pactades i atenent únicament a les instruccions documentades de MS; i suprimir i retornar les dades a MS, quan finalitzi la prestació dels serveis. 

4.- MS podrà facilitar les dades registrades i d’utilització dels usuaris alumnes-famílies a Client-Escola i usuaris-mestres per fer un seguiment i acompanyament de l’aprenentatge dels infants i fer també un seguiment del compliment i bon ús de les Clàusules Generals del contracte vinculades a aquesta política de privacitat. Així mateix podrà facilitar dades entre usuaris-mestres, i entre usuaris-mestres i usuaris-famílies en virtut de les funcionalitats de compartició de continguts pròpies que ofereix la plataforma.

5. – MS podrà facilitar les dades registrades i d’utilització dels usuaris usuaris-mestres a Client-Escola per fer un seguiment d’ús, del compliment i bon ús de les Clàusules Generals del contracte vinculades a aquesta política de privacitat.

Com garantim la seguretat de les seves dades?

MS manté les mesures de seguretat de protecció de dades personals conforme el contingut del que disposa la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i ha establert tots els mitjans tècnics el seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració i l’accés no autoritzat o robatori de les dades que ens faciliti.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals a les que es tingui accés en virtut de la seva relació amb MS es tractaran mentre resultin precisos per la gestió de les finalitat informades. En aquest sentit, MS conservarà les dades personals finalitzada la relació amb vostè, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb vostè. 

Per últim, i sempre que no hagués retirat el seu consentiment per aquesta finalitat, MS, conservarà les seves dades amb la finalitat de mantenir-lo al dia dels nostres productes, esdeveniments  i serveis que poguessin resultar del seu interès. 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Vostè podrà, en relació a aquells tractaments que estiguin fonamentats en l’obtenció de consentiment, retirar el seu consentiment a través del procediment que es detalla en el següent paràgraf.

Vostè podrà exercitar, si ho desitja, els drets d’accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se al mateix, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, enviant una comunicació per escrit o contactant amb MS a través de la següent direcció de correu electrònic: hola@megasavi.com

Davant de quina autoritat es poden exercitar les seves reclamacions?

Vostè podrà presentar una reclamació a MS, a través de la direcció de correu electrònic hola@megasavi.com,  o a l’adreça C. Ferran Agulló 5 de Barcelona, amb la finalitat de poder satisfer els seus drets en aquesta matèria. En qualsevol cas, vostè sempre podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades al C. Jorge Juan número 6, de Madrid, com autoritat de control en matèria de protecció de dades.