Vés al contingut

Introducció

Mega Savi, S.L. és una societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Foli 119, Tomo 47902, de la Secció General de Societats,  amb CIF B-06978639, i amb seu social al C. Ferran Agulló 5 de 08021-Barcelona. (en endavant MS). Mega Savi, S.L és titular de la web privada Kukis Music, que conté cançons i recursos pedagògics per l’educació infantil i primària, ISBN 978-84-09-52363-4. MS comercialitza l’accés a Kukis Music per via electrònica (en línia) a través del registre dels seus clients i els seu usuaris al lloc web www.kukismusic.com (en endavant KM).

Seran clients de la web privada KM les escoles d’educació infantil i primària (en endavant l’Escola). També poden ser clients de KM altres tipus de centres educatius, associacions de formació i altres entitats que tinguin com a finalitat l’educació i el desenvolupament de les persones i que convinguin amb MS l’accés i la utilització de la plataforma web. A nivell contractual se’ls aplicaran les consideracions de l’Escola.

L’Escola designaran i facilitaran l’alta als usuaris de la plataforma web KM. Els usuaris seran el professorat de l’escola i els pares o tutors de l’alumnat (en endavant les famílies). Només podran tenir accés a la web de KM el professorat i les famílies que formin part de l’Escola  i dels cursos i nivells educatius pels que s’ha contractat el  servei. 

El registre a la pàgina web citada per part de l’Escola, comporta la plena acceptació de les presents Condicions Generals (en endavant CG). Les CG prevalen en front qualsevol altre document signat entre MS i l’Escola, excepte que es pacti expressament una prevalença diferent entre MS i l’Escola. Qualsevol altre document emès per MS, com un fulletó o catàleg, tenen únicament valor informatiu.  

Al navegar per KM  i/o rebre els serveis de MS, l’Escola i els usuaris  accepten les presents CG i la Política de Privacitat. En cas contrari, l’Escola o usuaris hauran de finalitzar l’ús de KM de forma immediata.

MS es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, qualsevol part d’aquest document si ho considera necessari per millorar la informació disponible sobre els serveis oferts.

L’Escola declara i reconeix la subscripció al servei en qualitat de professional i, en conseqüència, no li serà d’aplicació la normativa de Consumidors i Usuaris.

1 – Objecte

Les CG tenen per objecte definir les condicions jurídiques, tècniques i financeres per les que MS facilita a l’Escola de forma, no exclusiva ni transferible, el dret d’accés a la web privada www.kukismusic.com.

2 – Descripció dels serveis

La prestació del servei consisteix en posar a disposició de l’Escola, la part privada de la web www.kukismusic.com, perquè els usuaris que aquesta determini (professorat i famílies de l’alumnat del centre)  puguin utilitzar les cançons i altres recursos educatius continguts en la plataforma web.  Els usuaris també podran ser beneficiaris de les accions de formació que es realitzin en relació a l’ús de la plataforma web.

L’accés a la plataforma web es fa a través d’internet, amb ajuda d’algun dispositiu connectat a la xarxa, com un ordinador, tauleta o telèfon mòbil,  de l’Escola o usuari.

L’accés a la plataforma web es facilitarà a l’Escola quan hagi acceptat (amb signatura) i remès les CG, la Fitxa i el document de privacitat.

L’Escola omplirà els documents facilitats per MS seguint les seves instruccions i havent obtingut els permisos i autoritzacions pertinents dels seus usuaris. MS enviarà els  enllaços dels accessos als usuaris amb les instruccions per accedir a KM. L’Escola donarà d’alta únicament a usuaris, mestres i alumnes (representats pels pares o tutors), que treballin o estudiïn a la seva organització. L’Escola no donarà ni facilitarà l’alta de cap usuari que no formi part de la seva organització. L’Escola establirà els requisits i condicions que ha de complir un usuari per poder accedir a KM. Si algun d’aquests usuaris no compleix els requisits establerts per l’Escola, aquesta podrà sol·licitar el bloqueig de l’usuari i MS procedirà a suspendre l’accés i/o a donar-lo de baixa. 

En cas que un usuari deixi l’Escola, aquesta ho comunicarà en un termini màxim de 30 dies naturals perquè MS pugui bloquejar l’accés i donar de baixa a aquest usuari.  

Les ràtios màximes d’usuaris-mestres que podran accedir a KM és d’un màxim de 3 mestres per grup donat d’alta, computat amb els totals de l’Escola. I un màxim de 25 alumnes per grup-classe. Si s’excedissin aquests màxims s’haurà de renegociar les condicions contractuals entre les parts.

Els usuaris, professorat i famílies que es connectin a la plataforma web usaran el codi d’accés de forma personal i intransferible.  Si es detectés un trànsit irregular en algun compte d’usuari o es sospités d’un mal ús del mateix, el compte o la infracció d’alguna de les condicions establertes en aquestes CG, l’accés al compte podria ser suspès de forma immediata, temporal o indefinidament.

Periòdicament es sol·licitarà la renovació de la contrasenya a l’usuari per mantenir la seguretat en la plataforma KM.

L’Escola serà responsable de la confidencialitat i del bon ús dels codis d’accés facilitats. Informarà als usuaris de l’obligatorietat de fer un correcte ús, personal i intransferible de la plataforma. L’Escola i els usuaris es comprometen a fer un ús diligent dels accessos i contrasenyes facilitats, conservar-los adequadament perquè no estiguin disponibles per tercers, comunicant en qualsevol cas a MS la seva pèrdua, robatori o possible accés per part d’un tercer no autoritzat, perquè MS pugui procedir al bloqueig immediat. 

L’Escola i els seus usuaris faran un bon ús de la plataforma no provocant cap dany als sistemes físics i als serveis oferts per la web de KM. Es respectarà la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic i no es danyarà els drets ni interessos de tercers. 

L’Escola pot sol·licitar en qualsevol moment el bloqueig d’accés d’un usuari mestre o família i MS procedirà a suspendre l’accés d’aquest usuari de forma temporal o permanent i/o a donar-lo de baixa de KM. 

3 – Data del Contracte – Duració

El present contracte es farà efectiu a la data de recepció de la Fitxa, les CG i la Política de privacitat signades pel representant legal de l’Escola. El contracte s’iniciarà en la data de recepció del contracte signat per MS i finalitzarà el dia 30 de juny de l’any de signatura. En la Fitxa del contracte es podran modificar de forma expressa, les dates de vigència del contracte. El contracte es renovarà automàticament de forma tàcita, i tindrà vigència des del dia 1 de juliol fins al 30 de juny següent. Qualsevol de les dues parts podrà finalitzar el contracte, previ enviament de carta certificada o email amb acusament de rebuda, amb 1 mes d’antelació a la data de finalització del contracte. 

Els usuaris tindran disponibles els accessos a kukismusic.com des del dia 1 de setembre fins al 30 de juny de l’any següent. Aquests terminis es podran modificar a la Fitxa que completa aquest document de Condicions Generals. MS, també podrà facilitar els accessos als usuaris abans de l’inici establerts a la Fitxa o entre cursos per facilitar l’organització del curs per part del professorat. En l’ús de KM, durant aquests períodes, regiran les mateixes normes establertes en aquestes CG a tots els efectes. En els períodes d’1 de juliol a 31 d’agost es realitzaran tasques de manteniment i actualització de la plataforma, per tant, els continguts i funcionalitats poden ser de caràcter provisional o en proves.  

L’Escola no podrà exigir cap responsabilitat a MS per la interrupció en la prestació o provisionalitat en el servei, sempre que s’hagi produït de conformitat amb l’establert en aquestes CG.

4 – Preu

Els preus són els indicats en els pressupostos i ofertes proposats per MS a cada Escola. La base de tarificació del serveis de KM pot variar en funció de diferents paràmetres: línies d’Escola, número d’alumnes, tipologia i/o característiques de l’Escola,…)

Els preus indicats en la proposta i/o pressupost estaran tancats durant la vigència del contracte. A l’ampara de la condició 5 poden ser objecte d’una revisió anual. En cas que el preu s’hagi establert per número d’alumnes, aquest es calcularà en funció del número d’alumnes de l’Escola el dia 1 de setembre de cada curs escolar. Si el dia 30 de juny del curs escolar hi ha un increment d’alumnat superior al 10% es recalcularà la diferència abonant l’import corresponent.

Els preus i serveis es podran modificar per acord d’ambdues parts i es reflectiran en la Fitxa, i/o pressupost acceptats.

5 – Facturació – Pagament

El pagament es pot fer per domiciliació o per transferència bancària, segons el pactat entre les parts. El pagament per transferència bancària es realitzarà en un termini màxim de 30 dies naturals des de la recepció de la factura per part de l’Escola.  

El pagament del servei es realitzarà en una sola vegada i abans de facilitar els accessos als usuaris. Excepcionalment, es pot pactar en la Fitxa un pagament fraccionat. 

Transcorregut el primer contracte, la tarifa serà revisada aplicant a la última vigent, totes les variacions experimentades per l’IPC (Índex de Preus al Consum), publicat per l’INE o organisme que el substitueixi, prenent com a índex la variació interanual el mes de juny de cada exercici.

6 – Impagament

L’Escola està obligada a pagar el preu del contracte al venciment de les factures. Qualsevol import no abonat a la data convinguda comporta l’aplicació d’interessos de ple dret, d’acord amb el previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials o qualsevol que la substitueixi, i sense perjudici d’aquest altre retard en el pagament venceran automàticament la resta de terminis, podent optar MS entre exigir el compliment de l’obligació de pagament de tots els terminis o resoldre el contracte, en aquest cas, els cobraments dels pagaments vençuts per avançat, tindran la consideració d’indemnització per danys i perjudicis, i a més a més, de mutu acord, l’Escola, autoritza a suspendre, sense previ avís, l’accés a KM de tots els usuaris, sense perjudici de qualsevol altre via d’acció. MS podrà resoldre el contracte de ple dret transcorreguts 8 dies després de l’enviament de la notificació per carta certificada o correu electrònic amb acusament de rebuda.

En el cas que es produeixi el retorn d’alguna domiciliació o rebut bancari o la devolució d’algun element físic, totes les despeses i/o impostos que se’n derivin aniran a càrrec de l’Escola, que els haurà d’abonar en la seva integritat per recuperar el servei. 

7 – Relació amb l’Escola

Per qualsevol informació, pregunta o reclamació, l’Escola, es podrà dirigir a MS a través del correu electrònic hola@kukismusic.com. També podran contactar amb el personal de MS als telèfons i correus electrònics que se’ls facilitin durant la vigència del contracte.

8 – Responsabilitat i exclusions de responsabilitat

LL’Escola garanteix sota la seva absoluta responsabilitat la seguretat i confidencialitat dels usuaris i contrasenyes i els criteris de selecció de les mateixes. MS no es fa responsable de cap  interrupció del servei derivat de cas de força major, inundació, tall elèctric, aigua, disturbis, guerra, atemptat, o fallada en la xarxa informàtica o d’algun proveïdor de telecomunicacions, prohibició o restricció imposada per les autoritats públiques de subministrament de servei de telecomunicacions i /o de bloqueig involuntari que impedeixi l’execució del contracte. MS no es responsabilitza de l’ús que en puguin fer els seus usuaris.

L’Escola coneix i accepta la plataforma web KM i les seves característiques, funcions, possibilitats i no podrà per tant, exigir, en cap cas, que el mateix sigui adaptat a les necessitats de la seva organització o activitat, ni reclamar responsabilitat de cap tipus a MS per falta d’adaptació d’aquelles necessitats. 

9 – Interrupció del Servei

L’Escola no podrà exigir cap responsabilitat a MS per la interrupció en la prestació del servei que es realitzi per qüestions de manteniment o qualsevol altra causa.

10 – Força major

MS podrà suspendre el seu compromís de servei per causa de força major. Es considerarà causa de força major la que escapi al control de MS, com una vaga, el tancament de les instal·lacions de l’empresa, d’algun subcontractista o d’un tercer que intervingui en la prestació de serveis, un retard o interrupció en els mitjans de comunicació, qualsevol que sigui la causa, o la falta de serveis públics, o disposicions legals o reglamentaries que afectin a la prestació del servei. 

11 – Resolució anticipada

L’Escola i MS donaran per resolt el present contracte en cas de força major o finalització de l’activitat, si es produeix la suspensió de l’execució de les obligacions principals de MS durant 30 dies consecutius, sense dret a cap indemnització. L’incompliment per part de l’Escola, de qualsevol de les clàusules d’aquest contracte, donarà lloc a la resolució del mateix en els termes i la forma previstos en el punt anterior. MS es reserva el dret de rescindir el contracte sense previ avís, en cas d’utilització anormal, excessiva o abusiva, per part de l’Escola. En cas de resolució anticipada per aquestes causes l’Escola no tindrà dret a cap tipus d’indemnització.

12 – Protecció de dades

En compliment del que disposa la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, MS l’informa que les seves dades personals seran tractades de conformitat amb el que disposa en la Política de Privacitat que acompanya com annex a les presents CG. Així mateix, l’Escola, sempre podrà consultar la Política de Privacitat actualitzada, a través del lloc  web www.kukismusic.com.

13 – Propietat intel·lectual

MS per sí mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de KM, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, marques, imatges, sons, àudio, vídeo, textos, cançons, bases musicals i lletres de les mateixes; logotips, combinacions de colors, personatges, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc…).

En virtut del que estableix a la normativa nacional, europea i internacional sobre propietat intel·lectual, queda expressament prohibides la reproducció, distribució i la comunicació pública, incloses la posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts de KM, i en concret el contingut elaborat per MS i KM, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnics, sense l’autorització prèvia i per escrit de MS.

L’Escola i els usuaris es comprometen expressament a no fer, ni permetre, cap acció d’enregistrament, descàrrega o “scraping” del contingut de KM. Els usuaris es limitaran a visualitzar i escoltar, el contingut en la pròpia pàgina web i a usar-la segons les previsions de la mateixa.

MS podrà interrompre el servei d’algun usuari o de l’Escola, de forma temporal o permanent, si detecta un ús anormal, excessiu i/o abusiu, sense que això suposi cap tipus d’indemnització.

14 – Nul·litat parcial

La nul·litat d’alguna de les clàusules del present contracte  no suposarà la nul·litat de la totalitat del contracte, sotmetent-se les parts a la legislació aplicable en funció de la matèria de la clàusula que resulti afectada.

15 – Normativa i jurisicció aplicable

El present contracte es regeix pel dret espanyol. 

En cas de disputa o litigi sobre la interpretació o execució d’alguna de les presents disposicions d’aquest contracte, les parts renuncien expressament al seu aforament sotmetent-se a la jurisdicció  dels tribunals i jutjats de Barcelona.