Vés al contingut

Introducció

Mega Savi, S.L. és una societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Foli 119, Tomo 47902, de la Secció General de Societats,  amb CIF B-06978639, i amb seu social al C. Ferran Agulló 5 de 08021-Barcelona. (en endavant MS). Mega Savi, S.L és titular de la web privada Kukis Music, que conté cançons i recursos pedagògics per l’educació infantil i primària. MS comercialitza l’accés a Kukis Music per via electrònica (en línia) a través del registre dels seus clients i els seu usuaris al lloc web  www.kukismusic.com. (en endavant KM)

Seran clients de la web privada KM les escoles d’educació infantil i primària (en endavant l’Escola). També poden ser clients de KM altres tipus de centres educatius, associacions de formació i altres entitats que tinguin com a finalitat l’educació i el desenvolupament de les persones i que convinguin amb MS l’accés i la utilització de la plataforma web.

Els clients designaran i donaran d’alta als usuaris  de la plataforma web KM. Els usuaris seran el professorat de l’escola i els pares o tutors de l’alumnat (en endavant les famílies). Només podran tenir accés a la web de KM el professorat i les famílies que formin part de l’Escola  i dels cursos i nivells educatius en què s’implementi el projecte pilot. 

Els usuaris d’aquest Lloc Web són el professorat i els pares o tutors d’alumnes d’educació infantil i de primària. Els usuaris de Kukis Music han d’ésser majors d’edat. Tot i així, com que part dels continguts, principalment les cançons, van destinades a menors d’edat, aquest podran utilitzar aquest recurs sota la responsabilitat i supervisió dels seus pares o tutors. Serà d’exclusiva responsabilitat de pares i tutores determinar quins serveis i continguts són apropiats pels menors. S’informa sobre l’existència de programes informàtics per acotar la navegació, mitjançant filtres o bloqueig de determinats continguts i control de franges horàries. 

Només es podrà utilitzar KM per part dels usuaris quan estiguin registrats, hagin accedit a la web amb el seu usuari i contrasenya i hagin acceptat les Condicions Generals, la Política de Privacitat i la Política de Cookies. Navegar per KM i/o rebre serveis de MS relacionats amb la web, suposa acceptar les bases legals de la mateixa. En cas de no acceptar-les, l’Escola o els usuaris hauran de finalitzar l’ús de KM de forma immediata. 

MS es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, qualsevol part d’aquest document si ho considera necessari per millorar la informació disponible sobre els serveis oferts.

1 – Objecte

Les CG tenen per objecte definir les condicions  jurídiques, tècniques i financeres per les que MS facilita a l’Escola i als seus usuaris, de forma, no exclusiva ni transferible, el dret d’accés a la web privada www.kukismusic.com.  Les CG regularan les condicions d’ús durant el projecte pilot que es realitzarà el curs acadèmic 2021-2022.

2 – Descripció dels serveis

La prestació del servei consisteix en posar a disposició de l’Escola i els usuaris que aquesta determini (professorat i famílies de l’alumnat del centre), la part privada de la web www.kukismusic.com, perquè  aquests puguin utilitzar les cançons i altres recursos educatius continguts en la plataforma.  Així com, ser beneficiaris de les accions de formació que es realitzin en relació a l’ús de KM. 

Kukis Music és una biblioteca digital amb cançons i recursos per aprendre, gaudir i consolidar els continguts del currículum d’Infantil i Primària. Els/Les mestres, com a usuaris registrats, poden utilitzar tot el contingut didàctic de la plataforma, poden guardar en la seva configuració d’usuari i de classes els recursos pedagògics que considerin convenients, podent-los compartir amb els pares i/o tutors del seu alumnat perquè practiquin i consolidin l’après a l’aula, a casa amb les famílies. Els pares i/o tutors, com a usuaris registrats,  podran utilitzar únicament els recursos pedagògics que hagin compartit els mestres amb els seus fills/es i/o tutelats.

L’accés a la plataforma KM es fa a través d’internet, amb ajuda d’algun dispositiu connectat a la xarxa, com un ordinador, tauleta o telèfon mòbil,  de l’Escola o usuari.

L’accés a la plataforma web es facilitarà als usuaris quan l’Escola hagi acceptat les CG, el formulari de sol·licitud i el document de privacitat.

L’Escola donarà d’alta a usuaris, mestres i alumnes (representats pels pares o tutors), que treballin o estudiïn únicament a la seva organització. L’Escola no donarà d’alta cap usuari que no formi part de la seva organització. En tot cas, tots els usuaris de KM seran majors d’edat i amb plena capacitat jurídica i d’obrar. 

Els usuaris, professorat i famílies, que es connectin a la plataforma web usaran el codi d’accés de forma personal i intransferible.  Si es detectés un trànsit irregular en algun compte d’usuari o es sospités d’un mal ús del mateix, el compte o la infracció d’alguna de les condicions establertes en aquestes CG, l’accés al compte podria ser suspès de forma immediata. 

Periòdicament es sol·licitarà la renovació de la contrasenya a l’usuari per mantenir la seguretat en la plataforma KM.

L’Escola serà responsable de la confidencialitat i del bon ús dels codis d’accés facilitats. Informarà als usuaris de l’obligatorietat de fer un correcte ús, personal i intransferible de la plataforma. L’Escola i els usuaris es comprometen a fer un ús diligent dels accessos i contrasenyes facilitats, conservar-los adequadament perquè no estiguin disponibles per tercers, comunicant en qualsevol cas a MS la seva pèrdua, robatori o possible accés per part d’un tercer no autoritzat, perquè l’Empresa pugui procedir al bloqueig immediat. 

L’Escola i els seus usuaris faran un bon ús de la plataforma no provocant cap d’any als sistemes físics i als serveis oferts per la web de KM. Es respectarà la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic i no es danyarà als drets ni interessos de tercers. 

3 – Vigència del servei

El present conveni estarà vigent des de la data de recepció sol·licitud, les CG i la Política de privacitat signades pel representant legal de l’Escola, com a mínim, el dia 1 d’octubre de 2021. Finalitzarà el dia 30 de juny de 2022 i es donaran de baixa els clients i usuaris de la pàgina web. 

Es podrà acordar una pròrroga amb el client-escola o un nou acord que suposés una ampliació del període de vigència. En aquest cas, es podria pactar la permanència dels usuaris a l’aplicació.

4 – Condicions de participació al Projecte Pilot

Participar en el projecte pilot suposa provar els continguts i la plataforma www.kukismusic.com per part del centre educatiu, l’Escola, els mestres de segon cicle d’educació infantil i les famílies dels mateixos. 

La participació en el projecte pilot suposa que l’Escola s’obliga a que els usuaris mestres de la seva organització donats d’alta a la plataforma realitzin les següents actuacions:

  • Utilitzin la plataforma, com a mínim, un cop cada setmana lectiva del curs 2021-2022. S’entendrà per utilitzar,  escoltar amb el seu alumnat una cançó a la setmana.
  • Respondre un mínim d’un dels qüestionaris al mes que els remetrà l’organització de Kukis Music, donant el feedback de la utilització de la plataforma.
  • Participar en un mínim d’una sessió d’avaluació trimestral de la plataforma amb el personal de Kukis Music per valorar-ne el seu ús i la seva adequació acadèmica.
  • Promoure la utilització de la plataforma web entre les famílies de l’alumnat i recollir-ne les opinions per compartir-les amb el centre educatiu i l’equip de Kukis Music. 

5 – Relació amb els usuaris

Per qualsevol informació, pregunta o reclamació, els usuaris es podran dirigir a MS a través del correu electrònic hola@kukismusic.com.

6 – Responsabilitat i exclusions de responsabilitat

L’usuari garanteix sota la seva absoluta responsabilitat la seguretat i confidencialitat dels usuaris i contrasenyes i els criteris de selecció de les mateixes. MS no es fa responsable de cap  interrupció del servei derivat de cas de força major, inundació, tall elèctric, aigua, disturbis, guerra, atemptat, o fallada en la xarxa informàtica o d’algun proveïdor de telecomunicacions, prohibició o restricció imposada per les autoritats públiques de subministrament de servei de telecomunicacions i /o de bloqueig involuntari que impedeixi l’execució del contracte. MS no es responsabilitza de l’ús que en puguin fer els seus usuaris. Els usuaris coneixen i accepten la plataforma web KM i les seves característiques, funcions, possibilitats i no podrà per tant, exigir, en cap cas, que el mateix sigui adaptat a les necessitats de la seva organització o activitat, ni reclamar responsabilitat de cap tipus a MS per falta d’adaptació d’aquelles necessitats.

7 – Interrupció del Servei

Els usuaris no podrà exigir responsabilitat alguna a MS la interrupció en la prestació del servei que es realitzi per qüestions de manteniment o qualsevol altra causa.

8 – Força major

MS podrà suspendre el seu compromís de servei per causa de força major. Es considerarà causa de força major la que escapi al control de MS, com una vaga, el tancament de les instal·lacions de l’empresa, d’algun subcontractista o d’un tercer que intervingui en la prestació de serveis, un retràs o interrupció en els mitjans de comunicació, qualsevol que sigui la causa, o la falta de serveis públics, o disposicions legals o reglamentaries que afectin a la prestació del servei. 

9 – Resolució anticipada

Ens cas que la relació contractual entre l’Escola i MS es resolgués de forma anticipada els usuaris perdrien el dret automàticament a la prestació del servei de KM. A tal efecte, es podrien tancar els accessos a la plataforma sense avís previ i sense cap dret a indemnització. 

10 – Protecció de dades

En compliment del que disposa la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, MS l’informa que les seves dades personals seran tractades de conformitat amb el que disposa en la Política de Privacitat que acompanya com annex a les presents CG.

11 – Propietat intel·lectual

MS per sí mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de KM, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, marques, imatges, sons, àudio, vídeo, textos, cançons, bases musicals i lletres de les mateixes; logotips, combinacions de colors, personatges, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc…).

En virtut del que estableix a la normativa nacional, europea i internacional sobre propietat intel·lectual, queda expressament prohibides la reproducció, distribució i la comunicació pública, incloses la posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts de KM, i en concret el contingut elaborat per MS i KM, amb finalitats comercial, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnics, sense l’autorització prèvia i per escrit de MS.

L’Escola i els usuaris es comprometen expressament a no fer, ni permetre, cap acció d’enregistrament, descàrrega o “scraping” del contingut de KM. Els usuaris es limitaran a visualitzar i escoltar, el contingut en la pròpia pàgina web i a usar-la segons les previsions de la mateixa.

12 – Nul·litat parcial

La nul·litat d’alguna de les clàusules d’aquestes CG no suposaran la nul·litat de la resta, sotmetent-se les parts a la legislació aplicable en funció de la matèria de la clàusula que resulti afectada.

13 – Normativa i jurisdicció aplicable

La present relació entre usuaris i KM es regeix pel dret espanyol. 

En cas de disputa o litigi sobre la interpretació o execució d’alguna de les presents disposicions, les parts renuncien expressament al seu aforament sotmetent-se a la jurisdicció dels Tribunals i Jutjats de Barcelona.